Obóz chrześcijański dla dzieci i młodzieży 2015

Baner obozu dla młodzieży chrześcijańskiej

I HAVEDREAM reali­zuj swoje marzenia

W PRO­GRA­MIE:
Pozna­wa­nie histo­rii biblij­nych, cie­kawe roz­mowy, gry i zabawy, sport i tury­styka, śpiew i pan­to­mima, ogni­sko, park wodny, kon­cert i inne atrakcje ;-)

 

Koszt: 650 zł. (+ 150 zł. koszt prze­jazdu dla osób jadą­cych z grupą)

  Orga­ni­za­tor: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skiego 9, 14–100 Ostróda Infor­ma­cje: www.ichthys.pl, info@ichthys.pl, tel. 89 6460820, kom. 795 535 063 Ośro­dek: Dom Wypo­czyn­kowy Duna­jec — www.dwdunajec.pl

 

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­płata w wyso­ko­ści 150 zł., którą należy wpła­cić na konto:

Fun­da­cja ICH­THYS  96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

(w tytule prze­lewu należy wpi­sać imię i nazwi­sko dziecka oraz OBÓZ) Wypeł­nioną kartę obo­zową (do pobra­nia poni­żej) należy prze­słać (poczta lub e-mail) do 20.06.2015.

LICZBA MIEJSC OGRA­NI­CZONA, DECY­DUJE KOLEJ­NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

Pobierz pla­kat i kartę zdro­wia poniżej.

Plakat obozu dla młodzieży chrześcijańskiejoboz-lubie-to-2014-karta-zdrowia-icon