Gwiazdkowa Niespodzianka

Gwiazd­ko­wa Nie­spo­dzian­ka jest czę­ścią świa­to­we­go przed­się­wzię­cia o nazwie Ope­ra­tion Chri­st­mas Child zaini­cjo­wa­ne­go przez orga­ni­za­cję Sama­ri­tans Pur­se z USA, w ramach któ­re­go w zamoż­nych kra­jach świa­ta przy­go­to­wu­je się pacz­ki dla dzie­ci (ok. 10 mln rocz­nie) i prze­sy­ła do 124 kra­jów, w tym do Pol­ski. W naszym kra­ju akcja ta zosta­ła zapo­cząt­ko­wa­na w roku 1999 i pole­ga na prze­ka­zy­wa­niu upo­min­ków świą­tecz­nych dzie­ciom, szcze­gól­nie ze śro­do­wisk naj­uboż­szych lub poszko­do­wa­nych na sku­tek róż­nych wyda­rzeń losowych. 

Celem akcji jest prak­tycz­ne oka­za­nie dzie­ciom miło­ści Boga w okre­sie świąt Boże­go Naro­dze­nia. Naszym part­ne­rem i orga­ni­za­to­rem zbiór­ki paczek jest nie­miec­kie sto­wa­rzy­sze­nie Geschen­ke der Hof­f­nung e.v. Pacz­ki zbie­ra­ne są rów­nież w naszym kra­ju. Każ­da z paczek jest indy­wi­du­al­na, inna od pozo­sta­łych, przy­go­to­wa­na przez dziec­ko, oso­bę doro­słą lub całą rodzinę. 

Prze­ka­zy­wa­nie paczek odby­wa się na zor­ga­ni­zo­wa­nych impre­zach, gdzie dzie­ciom zade­dy­ko­wa­ny jest pro­gram arty­stycz­ny lub w cza­sie indy­wi­du­al­nych odwie­dzin w domach. Fun­da­cja ICH­THYS zaan­ga­żo­wa­na jest w akcję zbie­ra­nia i prze­ka­zy­wa­nia paczek w ramach Gwiazd­ko­wej Nie­spo­dzian­ki od 2003 roku. Od tego cza­su poprzez sym­bo­licz­ny pre­zent mogli­śmy prze­ka­zać Bożą miłość tysiąc­om dzie­ci w Polsce.