Gwiazdkowa Niespodzianka

Gwiazd­kowa Nie­spo­dzianka jest czę­ścią świa­to­wego przed­się­wzię­cia o nazwie Ope­ra­tion Chri­st­mas Child zaini­cjo­wa­nego przez orga­ni­za­cję Sama­ri­tans Purse z USA, w ramach któ­rego w zamoż­nych kra­jach świata przy­go­to­wuje się paczki dla dzieci (ok. 10 mln rocz­nie) i prze­syła do 124 kra­jów, w tym do Pol­ski. W naszym kraju akcja ta została zapo­cząt­ko­wana w roku 1999 i polega na prze­ka­zy­wa­niu upo­min­ków świą­tecz­nych dzie­ciom, szcze­gól­nie ze środo­wisk naj­uboż­szych lub poszko­do­wa­nych na sku­tek róż­nych wyda­rzeń losowych.

Celem akcji jest prak­tyczne oka­za­nie dzie­ciom miło­ści Boga w okre­sie świąt Bożego Naro­dze­nia. Naszym part­ne­rem i orga­ni­za­to­rem zbiórki paczek jest nie­miec­kie sto­wa­rzy­sze­nie Geschenke der Hof­f­nung e.v. Paczki zbie­rane są rów­nież w naszym kraju. Każda z paczek jest indy­wi­du­alna, inna od pozo­sta­łych, przy­go­to­wana przez dziecko, osobę doro­słą lub całą rodzinę.

Prze­ka­zy­wa­nie paczek odbywa się na zor­ga­ni­zo­wa­nych impre­zach, gdzie dzie­ciom zade­dy­ko­wany jest pro­gram arty­styczny lub w cza­sie indy­wi­du­al­nych odwie­dzin w domach. Fun­da­cja ICH­THYS zaan­ga­żo­wana jest w akcję zbie­ra­nia i prze­ka­zy­wa­nia paczek w ramach Gwiazd­ko­wej Nie­spo­dzianki od 2003 roku. Od tego czasu poprzez sym­bo­liczny pre­zent mogli­śmy prze­ka­zać Bożą miłość tysiącom dzieci w Polsce.

gwiazdkowa niespodzianka