Projekt Polska — Mołdawia

Od 2008 roku Fun­da­cja ICH­THYS zaan­ga­żo­wana jest w reali­za­cję pro­jek­tów w Moł­da­wii. Ten nie­wielki kraj, liczący mniej niż cztery miliony miesz­kań­ców, to naj­bied­niej­szy kraj w Euro­pie. Dzia­łal­ność Fun­da­cji w Moł­da­wii polega przede wszyst­kim na wspie­ra­niu i orga­ni­zo­wa­niu akcji dla dzieci i mło­dzieży, w tym let­niego i zimo­wego wypo­czynku, dni dziecka, festy­nów i pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych. Pro­jekty te, będące dla dzieci i mło­dzieży źródłem wie­dzy i inspi­ra­cji, przede wszyst­kim dają moż­li­wość budo­wa­nia więzi z Bogiem i rela­cji z innymi.

Od samego początku Fun­da­cja zaan­ga­żo­wana jest rów­nież w pomoc huma­ni­tarną, mię­dzy innymi w przy­go­to­wy­wa­nie i prze­ka­zy­wa­nie dzie­ciom paczek świą­tecz­nych, a także w finan­sowe wspie­ra­nie sto­łó­wek dla dzieci. Celem dzia­łal­no­ści w Moł­da­wii jest nie­sie­nie ducho­wej i mate­rial­nej pomocy, wska­zu­ją­cej na Bożą miłość i dają­cej nadzieję.

misja polska - moldawia