Szkolenia

Fun­da­cja ICH­THYS pro­wa­dzi dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną poprzez orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji, semi­na­riów oraz kur­sów. Szko­le­nia te skie­ro­wa­ne są do osób w róż­nym wie­ku i doty­czą wie­lu dzie­dzin życia: męż­czy­zna, kobie­ta, mał­żeń­stwo, rodzi­na, dzie­ci, mło­dzież, życie chrze­ści­jań­skie. Zapra­sza­ni wykła­dow­cy to spe­cja­li­ści w swo­ich dzie­dzi­nach, zna­ni chrze­ści­jań­scy mów­cy, twór­cy i dzia­ła­cze. Szko­le­nia dają moż­li­wość roz­wo­ju tak w sfe­rze ducho­wej, jak i inte­lek­tu­al­nej. Dają moż­li­wość naby­wa­nia prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w radze­niu sobie z wła­snym pro­ble­mem, wła­sną sła­bo­ścią, ale tak­że w nie­sie­niu sku­tecz­nej pomo­cy innym. Uwraż­li­wia­ją na krzyw­dę i cier­pie­nie dru­gie­go czło­wie­ka i zachę­ca­ją do dzia­ła­nia. Są źró­dłem wie­dzy, inspi­ra­cji i wspar­cia, moty­wu­ją i zachę­ca­ją do przemiany.