Wsparcie

Fun­da­cja ICH­THYS reali­zu­je swo­je pro­jek­ty dzię­ki modli­twom, zaan­ga­żo­wa­niu wolon­ta­riu­szy oraz finan­so­we­mu wsparciu.

Możesz wspo­móc Fun­da­cję ICH­THYS poprzez doko­na­nie wpła­ty na kon­to.
Bank BNP PARI­BAS 84 1750 0009 0000 0000 3111 2982

wsparcie

Jak przekazać 1,5% podatku?

Fun­da­cja ICH­THYS jest orga­ni­za­cją pożyt­ku publicz­ne­go, dzię­ki cze­mu jej dzia­łal­ność może być wspie­ra­na za pomo­cą odpi­su 1,5% podat­ku docho­do­we­go. Wypeł­nia­jąc odpo­wied­nią rubry­kę w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym PIT, nale­ży wpisać:

KRS: 0000062919

Zarząd Fun­da­cji ICH­THYS skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nasze działania.