Wsparcie

Fun­da­cja ICH­THYS reali­zuje swoje pro­jekty dzięki modli­twom, zaan­ga­żo­wa­niu wolon­ta­riu­szy oraz finan­so­wemu wsparciu.

Możesz wspo­móc Fun­da­cję ICH­THYS poprzez doko­na­nie wpłaty na konto.
Raif­fe­isen Bank Pol­ska S.A. 84 1750 0009 0000 0000 3111 2982

wsparcie

Jak prze­ka­zać 1% podatku?

Fun­da­cja ICH­THYS jest orga­ni­za­cją pożytku publicz­nego, dzięki czemu jej dzia­łal­ność może być wspie­rana za pomocą odpisu 1% podatku docho­do­wego. Wypeł­nia­jąc odpo­wied­nią rubrykę w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym PIT, należy wpisać:

KRS: 0000062919

Zarząd Fun­da­cji ICH­THYS składa ser­deczne podzię­ko­wa­nia wszyst­kim, któ­rzy wspie­rają nasze działania.