Koncerty

Fun­da­cja ICH­THYS jest orga­ni­za­to­rem, współ­or­ga­ni­za­to­rem i patro­nem chrze­ści­jań­skich kon­cer­tów i warsz­ta­tów muzycz­nych. Wspie­ra­my tę for­mę prze­ka­zu ponie­waż muzy­ka peł­ni waż­ną rolę w ducho­wym życiu, jest prze­ka­zem zro­zu­mia­łym dla wszyst­kich, bez wzglę­du na język czy kul­tu­rę, wycho­wa­nie czy sta­tus spo­łecz­ny — ludzie żywo reagu­ją na jej pięk­no. Muzy­ka ma siłę pobu­dza­nia emo­cji, tra­fia­nia do serc i poru­sza­nia, czę­sto bar­dziej niż sło­wa. Muzy­ka jest tak­że szcze­gól­nym wyra­zem uwiel­bia­nia Boga:

Śpie­waj­cie Mu i graj­cie Mu, roz­po­wia­daj­cie wszyst­kie Jego cuda!”
Psalm 105, 2