Możesz więcej

Możesz więcej

Fun­da­cja ICH­THYS zaprasza
na let­ni obóz chrze­ści­jań­ski, pn.: MOŻESZ WIĘ­CEJ dla mło­dzie­ży 13+
w ter­mi­nie: 02.07.2024 r. — 09.07.2024 r.

Gwa­ran­tu­je­my:
— cie­płą atmosferę,
— doświad­czo­ną i wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę,
— inspi­ru­ją­ce wykła­dy, warsz­ta­ty i czas budo­wa­nia relacji,
— cie­ka­we wyciecz­ki i spacery,
— zaję­cia spor­to­we i zaba­wy na świe­żym powietrzu,
— śpiew, grill, pla­żo­wa­nie, itp.

KOSZT: 850zł
ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICHTHYS
INFOR­MA­CJE: biuro@ichthys.pl; tel. 735 209 560
MIEJ­SCE: Jastro­wie, k. Szczecinka
TRANS­PORT: auto­kar z Ostródy

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko uczest­ni­ka oraz obóz let­ni 2024)

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY

Pobierz kar­tę obozową:
kar­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na uczest­ni­ka wypo­czyn­ku let­nie­go 2024

Pobierz pla­kat: Pla­kat