Cele

Fun­da­cja ICH­THYS powsta­ła w 2001 roku w Pol­sce i jest chrze­ści­jań­ską, ponadwy­zna­nio­wą orga­ni­za­cją nie­do­cho­do­wą, któ­rej celem jest tro­ska o dobro czło­wie­ka – nie­sie­nie pomo­cy i nadziei w opar­ciu o war­to­ści chrze­ści­jań­skie. Fun­da­cja zrze­sza chrze­ści­jan, któ­rzy poprzez swo­ją pasję i zaan­ga­żo­wa­nie pra­gną inspi­ro­wać do dzia­ła­nia innych. 

Fun­da­cja jest orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji, kon­cer­tów, wystaw, pre­lek­cji, let­nie­go i zimo­we­go wypo­czyn­ku dla dzie­ci, mło­dzie­ży i rodzin. Pro­wa­dzi edu­ka­cję i dzia­łal­ność spo­łecz­ną oraz współ­pra­cu­je z inny­mi chrze­ści­jań­ski­mi orga­ni­za­cja­mi w Pol­sce i na świe­cie, wspie­ra­jąc dzia­ła­nia mają­ce na celu roz­wi­ja­nie wię­zi z Bogiem i dru­gim człowiekiem. 

Fun­da­cja ICH­THYS pro­wa­dzi tak­że dzia­łal­ność wydaw­ni­czą. Wydaw­nic­two THE­OLO­GOS publi­ku­je książ­ki o tema­ty­ce chrze­ści­jań­skiej, mają­ce cha­rak­ter inspi­ru­ją­co – moty­wu­ją­cy, zachę­ca­ją­cy do prze­mia­ny umy­słu, ser­ca i sty­lu życia.

Fun­da­cja ICH­THYS posia­da sta­tus Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicz­ne­go (OPP).