Obozy

Fun­da­cja ICH­THYS jest orga­ni­za­to­rem let­nie­go i zimo­we­go wypo­czyn­ku dla dzie­ci, mło­dzie­ży i rodzin z róż­nych śro­do­wisk spo­łecz­nych. Nasze obo­zy mają cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny, a ich celem jest sze­ro­ko rozu­mia­ny roz­wój ducho­wy, inte­lek­tu­al­ny i fizycz­ny uczest­ni­ków, opar­ty na war­to­ściach chrze­ści­jań­skich. Pro­gram obo­zów poma­ga odkry­wać cel i sens życia, wzmac­niać wza­jem­ne rela­cje dzie­ci i mło­dzie­ży, a poprzez sport i zaba­wy pro­mo­wać zdro­wy styl życia. Nasze obo­zy to nie­za­po­mnia­ny czas pełen rado­ści, śmie­chu, zabaw, śpie­wu, spor­tu i tury­sty­ki, a wszyst­ko to w towa­rzy­stwie ludzi kocha­ją­cych Boga. Obo­zy orga­ni­zu­je­my w róż­nych miej­scach Pol­ski, dając tym samym mło­dym ludziom dodat­ko­wą moż­li­wość pozna­wa­nia wie­lu zakąt­ków nasze­go kraju.