Projekt Polska — Mołdawia

Od 2008 roku Fun­da­cja ICH­THYS zaan­ga­żo­wa­na jest w reali­za­cję pro­jek­tów w Moł­da­wii. Ten nie­wiel­ki kraj, liczą­cy mniej niż czte­ry milio­ny miesz­kań­ców, to naj­bied­niej­szy kraj w Euro­pie. Dzia­łal­ność Fun­da­cji w Moł­da­wii pole­ga przede wszyst­kim na wspie­ra­niu i orga­ni­zo­wa­niu akcji dla dzie­ci i mło­dzie­ży, w tym let­nie­go i zimo­we­go wypo­czyn­ku, dni dziec­ka, festy­nów i pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych. Pro­jek­ty te, będą­ce dla dzie­ci i mło­dzie­ży źró­dłem wie­dzy i inspi­ra­cji, przede wszyst­kim dają moż­li­wość budo­wa­nia wię­zi z Bogiem i rela­cji z innymi. 

Od same­go począt­ku Fun­da­cja zaan­ga­żo­wa­na jest rów­nież w pomoc huma­ni­tar­ną, mię­dzy inny­mi w przy­go­to­wy­wa­nie i prze­ka­zy­wa­nie dzie­ciom paczek świą­tecz­nych, a tak­że w finan­so­we wspie­ra­nie sto­łó­wek dla dzie­ci. Celem dzia­łal­no­ści w Moł­da­wii jest nie­sie­nie ducho­wej i mate­rial­nej pomo­cy, wska­zu­ją­cej na Bożą miłość i dają­cej nadzieję.