Święta z Historią Biblijną

To corocz­na akcja, któ­rej celem jest przy­bli­że­nie dzie­ciom isto­ty Świąt Boże­go Naro­dze­nia i Świąt Wiel­ka­noc­nych. Zauro­cze­ni przed­świą­tecz­ną atmos­fe­rą, milio­na­mi kolo­ro­wych świa­te­łek, prze­pięk­ny­mi deko­ra­cja­mi, pach­ną­cy­mi potra­wa­mi i wypie­ka­mi, pre­zen­ta­mi i wszyst­ki­mi inny­mi atrak­cja­mi jakie nio­są ze sobą świą­tecz­ne tra­dy­cje, czę­sto zapo­mi­na­my o praw­dzi­wych powo­dach, dla któ­rych obcho­dzi­my ten szcze­gól­ny czas. A powo­dem jest Jezus Chry­stus, Jego przyj­ście na świat i Jego dosko­na­ła ofia­ra na krzy­żu, otwie­ra­ją­ca przed każ­dym z nas per­spek­ty­wę życia wiecz­ne­go. To naj­waż­niej­sze i jedy­ne powo­dy obcho­dze­nia pamiąt­ki tych świąt. Wszyst­ko inne, choć miłe, sym­pa­tycz­ne i pocią­ga­ją­ce, jest tyl­ko dodat­kiem do praw­dzi­we­go powo­du, dla któ­re­go chrze­ści­ja­nie na całym świe­cie mogą prze­ży­wać rado­sny, pełen nadziei i wdzięcz­no­ści czas świąt. 

Fun­da­cja ICH­THYS w ramach akcji Świę­ta z Histo­rią Biblij­ną co roku publi­ku­je ksią­żecz­ki dla naj­młod­szych, zachę­ca­jąc do obda­ro­wy­wa­nia nimi dzie­ci w cza­sie świąt (pod­czas spo­tkań dla naj­młod­szych, odwie­dzin w szpi­ta­lach, domach dziec­ka). Ksią­żecz­ki słu­żą do BEZ­PŁAT­NE­GO rozpowszechniania.