Święta z Historią Biblijną

To coroczna akcja, któ­rej celem jest przy­bli­że­nie dzie­ciom istoty Świąt Bożego Naro­dze­nia i Świąt Wiel­ka­noc­nych. Zauro­czeni przed­świą­teczną atmos­ferą, milio­nami kolo­ro­wych świa­te­łek, prze­pięk­nymi deko­ra­cjami, pach­ną­cymi potra­wami i wypie­kami, pre­zen­tami i wszyst­kimi innymi atrak­cjami jakie niosą ze sobą świą­teczne tra­dy­cje, czę­sto zapo­mi­namy o praw­dzi­wych powo­dach, dla któ­rych obcho­dzimy ten szcze­gólny czas. A powo­dem jest Jezus Chry­stus, Jego przyj­ście na świat i Jego dosko­nała ofiara na krzyżu, otwie­ra­jąca przed każ­dym z nas per­spek­tywę życia wiecz­nego. To naj­waż­niej­sze i jedyne powody obcho­dze­nia pamiątki tych świąt. Wszystko inne, choć miłe, sym­pa­tyczne i pocią­ga­jące, jest tylko dodat­kiem do praw­dzi­wego powodu, dla któ­rego chrze­ści­ja­nie na całym świe­cie mogą prze­ży­wać rado­sny, pełen nadziei i wdzięcz­no­ści czas świąt.

Fun­da­cja ICH­THYS w ramach akcji Święta z Histo­rią Biblijną co roku publi­kuje ksią­żeczki dla naj­młod­szych, zachę­ca­jąc do obda­ro­wy­wa­nia nimi dzieci w cza­sie świąt (pod­czas spo­tkań dla naj­młod­szych, odwie­dzin w szpi­ta­lach, domach dziecka). Ksią­żeczki służą do BEZ­PŁAT­NEGO rozpowszechniania.

święta z historią biblijną