Cele

Fun­da­cja ICH­THYS powstała w 2001 roku w Pol­sce i jest chrze­ści­jań­ską, ponadwy­zna­niową orga­ni­za­cją nie­do­cho­dową, któ­rej celem jest tro­ska o dobro czło­wieka – nie­sie­nie pomocy i nadziei w opar­ciu o war­to­ści chrze­ści­jań­skie. Fun­da­cja zrze­sza chrze­ści­jan, któ­rzy poprzez swoją pasję i zaan­ga­żo­wa­nie pra­gną inspi­ro­wać do dzia­ła­nia innych.

Fun­da­cja jest orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji, kon­cer­tów, wystaw, pre­lek­cji, let­niego i zimo­wego wypo­czynku dla dzieci, mło­dzieży i rodzin. Pro­wa­dzi edu­ka­cję i dzia­łal­ność spo­łeczną oraz współ­pra­cuje z innymi chrze­ści­jań­skimi orga­ni­za­cjami w Pol­sce i na świe­cie, wspie­ra­jąc dzia­ła­nia mające na celu roz­wi­ja­nie więzi z Bogiem i dru­gim człowiekiem.

Fun­da­cja ICH­THYS pro­wa­dzi także dzia­łal­ność wydaw­ni­czą. Wydaw­nic­two THE­OLO­GOS publi­kuje książki o tema­tyce chrze­ści­jań­skiej, mające cha­rak­ter inspi­ru­jąco – moty­wu­jący, zachę­ca­jący do prze­miany umy­słu, serca i stylu życia.

Fun­da­cja ICH­THYS posiada sta­tus Orga­ni­za­cji Pożytku Publicz­nego (OPP).