Obóz chrześcijański dla dzieci i młodzieży 2015

Baner obozu dla młodzieży chrześcijańskiej

I HAVEDRE­AM reali­zuj swo­je marzenia

W PRO­GRA­MIE:
Pozna­wa­nie histo­rii biblij­nych, cie­ka­we roz­mo­wy, gry i zaba­wy, sport i tury­sty­ka, śpiew i pan­to­mi­ma, ogni­sko, park wod­ny, kon­cert i inne atrakcje 😉

 

Koszt: 650 zł. (+ 150 zł. koszt prze­jaz­du dla osób jadą­cych z grupą)

  Orga­ni­za­tor: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skiego 9, 14–100 Ostró­da Infor­ma­cje: www.ichthys.pl, info@ichthys.pl, tel. 89 6460820, kom. 795 535 063 Ośro­dek: Dom Wypo­czyn­ko­wy Duna­jec — www.dwdunajec.pl

 

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł., któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:

Fun­da­cja ICH­THYS  96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko dziec­ka oraz OBÓZ) Wypeł­nio­ną kar­tę obo­zo­wą (do pobra­nia poni­żej) nale­ży prze­słać (pocz­ta lub e‑mail) do 20.06.2015.

LICZ­BA MIEJSC OGRA­NI­CZO­NA, DECY­DU­JE KOLEJ­NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

 

Pobierz pla­kat i kar­tę zdro­wia poniżej.

Plakat obozu dla młodzieży chrześcijańskiejoboz-lubie-to-2014-karta-zdrowia-icon