II Ostródzkie Warsztaty Gospel

Plakat warsztatów Gospel

 

Piotr Naza­ruk — dyry­gent, kom­po­zy­tor i multiinstrumentalista.
Od 1993 roku jest lide­rem pop-gospe­lo­wej for­ma­cji TGD (Trze­cia Godzi­na Dnia) i współ­twór­cą reper­tu­aru tego zespo­łu. Jest tak­że instruk­to­rem warsz­ta­tów chó­ral­nych, dyry­gent 1000-oso­bo­we­go chó­ru Festi­wa­lu Nadziei (War­sza­wa 2014). Od 1999 roku jest rów­nież wykła­dow­cą śpie­wu zespo­ło­we­go na Wydzia­le Sztu­ki Lal­kar­skiej war­szaw­skiej Aka­de­mii Teatralnej.

Autor aran­ża­cji, pro­wa­dzą­cy zespo­ły wokal­ne w kon­cer­tach tele­wi­zyj­nych, współ­pra­cu­ją­cy z Elż­bie­tą Skręt­kow­ską, Nata­lią Kukul­ską, Ada­mem Szta­bą i Zyg­mun­tem Kuklą.

Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny: festi­wal „Boska Kome­dia” (Kra­ków 2008), „Dwa Teatry” (Sopot 2004, 2008), XIV Edy­cja Kon­kur­su na Wysta­wie­nie Pol­skiej Sztu­ki Współ­cze­snej. Autor muzy­ki teatralnej.

Jest człon­kiem zespo­łu Anny Marii Jopek, uczest­ni­kiem nagrań albu­mów z Patem Methe­ny, Mako­to Ozo­ne i Gilem Goldsteinem.

Kami­la Pałasz — woka­list­ka, kom­po­zy­tor­ka, pedagog.
Jest absol­went­ką Wydzia­łu Jaz­zu i Muzy­ki Roz­ryw­ko­wej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach, spe­cjal­ność woka­li­sty­ka jaz­zo­wa. Od kil­ku lat solist­ka chó­ru TGD. Jej głos moż­na usły­szeć na pły­tach m.in Gru­pa Moje­go Bra­ta, Krzysz­tof Szczy­pu­ła, KAWA. Jest instruk­tor­ką warsz­ta­tów wokal­nych i gospe­lo­wych. Gościn­nie kon­cer­tu­je z wie­lo­ma zespo­ła­mi na tere­nie całe­go kraju.
Jej cechą jest zara­ża­nie innych entu­zja­zmem i pasją do muzyki.

Chór TGD (Trze­cia Godzi­na Dnia) — jeden z naj­bar­dziej zna­nych i naj­dłu­żej dzia­ła­ją­cych zespo­łów w Pol­sce wyko­nu­ją­cych muzy­kę z chrze­ści­jań­skim prze­sła­niem, z któ­re­go reper­tu­aru korzy­sta wie­le grup muzycz­nych, a „tegie­do­we” psal­my są śpie­wa­ne na spo­tka­niach wspól­not chrze­ści­jań­skich w całym kraju.

Do tej pory zespół nagrał 9 albu­mów, 3 kon­cer­ty tele­wi­zyj­ne (TVP i Reli­gia TV) i 3 radio­we (PR „Trój­ka”). Brał udział w wie­lu festi­wa­lach muzycz­nych (S.O.S, Sopot Festi­val), pro­duk­cjach pły­to­wych i tele­wi­zyj­nych współ­pra­cu­jąc m.in. z : Elż­bie­tą Skręt­kow­ską, Mie­czy­sła­wem Szcze­śnia­kiem, Gra­ży­ną Łoba­szew­ską, Ada­mem Szta­bą i gru­pą DeMo­no. Twór­czość TGD zali­cza­na jest do nur­tu pop-gospel. Nie jest jed­nak pró­bą kopio­wa­nia muzy­ki afro­ame­ry­kań­skiej, ale wyni­kiem łącze­nia róż­nych inspi­ra­cji i poszu­ki­wa­nia wła­sne­go sty­lu. Dzi­siej­sze brzmie­nie gru­py two­rzy dwu­dzie­sto­oso­bo­wy chór, zespół instru­men­tal­ny i gro­no soli­stów. Reper­tu­ar zespo­łu opie­ra się na kom­po­zy­cjach dyry­gen­ta – Pio­tra Nazaruka. 

TGD to nie tyl­ko zespół muzycz­ny, ale też wspól­no­ta, dosyć wyjąt­ko­wa, ponie­waż two­rzą ja ludzie repre­zen­tu­ją­cy róż­ne wyzna­nia chrze­ści­jań­skie. Kon­cer­ty gru­py są nie tyle for­mą pre­zen­ta­cji arty­stycz­nej, co „ubra­ną w dźwię­ki” modlitwą.

17 MAJA 2015 godz. 19.00
KON­CERT FINA­ŁO­WY Z UCZEST­NI­KA­MI WARSZ­TA­TÓW GOSPEL
AMFI­TE­ATROSTRÓDZIE

wstęp WOL­NY

Plan II Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel 16–17 maja 2015

Sobo­ta 16 maja 2015
Cen­trum Uży­tecz­no­ści Publicz­nej, ul. Jana III Sobie­skie­go 9 w Ostródzie

09:00 – 09:30 — reje­stra­cja uczestników
09:30 – 11:00 — warsz­ta­ty I sesja
11:00 – 11:30 — prze­rwa na kawę, herbatę
11:30 – 13:00 — warsz­ta­ty II sesja
13:00 – 14:30 — prze­rwa obiadowa
14:30 – 16:00 — warsz­ta­ty III sesja
16:00 – 16:30 — prze­rwa na kawę, herbatę
16:30 – 18:00 — warsz­ta­ty IV sesja

Nie­dzie­la 17 maja 2015
Cen­trum Uży­tecz­no­ści Publicz­nej, ul. Jana III Sobie­skie­go 9 w Ostródzie

10:00 – 11:30 — warsz­ta­ty V sesja
11:30 – 12:00 — prze­rwa na kawę, herbatę
12:00 – 14:00 — warsz­ta­ty VI sesja
14:00 – 15:30 — prze­rwa obiadowa
16:00 – 17:00 — przy­go­to­wa­nia w gar­de­ro­bach amfiteatru
ok. 15:30 – 17:00 — pró­ba muzy­ków (amfi­te­atr)
ok. 17:00 – 18:30 — pró­ba gene­ral­na chó­ru (amfi­te­atr)
19:00 – KON­CERT FINA­ŁO­WY (amfi­te­atr)

Miej­sce Kon­cer­tu Fina­ło­we­go: Amfi­te­atr w Ostródzie
Strój kon­cer­to­wy: na Kon­cer­cie Fina­ło­wym wyko­naw­ców obo­wią­zu­je czar­ny strój!!!

Kon­takt: Lucyna Węgier

Lucy­na Węgier
Koor­dy­na­tor projektu
gospel@ichthys.pl
tel. 793121122

17 MAJA 2015 godz. 19.00
KON­CERT FINA­ŁO­WY Z UCZEST­NI­KA­MI WARSZ­TA­TÓW GOSPEL
AMFI­TE­ATROSTRÓDZIE

wstęp WOL­NY


Wpi­so­we 50 PLN, po 01 maja 2015 60 PLN

Warsz­ta­ty Gospel dla dzieci
Wpi­so­we 30 PLN, po 01 maja 2015 40 PLN
Warun­kiem uczest­nic­twa w II Ostródz­kich Warsz­ta­tach Gospel jest prze­sła­nie zgło­sze­nia oraz doko­na­nie wpła­ty na konto:
Fun­da­cja Ich­thys Bank MIL­LEN­NIUM 96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

W tytu­le pro­szę wpi­sać: Imię i nazwi­sko oraz II Ostródz­kie Warsz­ta­ty Gospel.
W dniu reje­stra­cji potrzeb­ny będzie do oka­za­nia dowód wpła­ty, w przy­pad­ku bra­ku zgło­sze­nie będzie anulowane.

Zgło­sze­nie na warsz­ta­ty:
Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my dro­gą elek­tro­nicz­ną. W zgło­sze­niu pro­szę podać imię i nazwi­sko, swój adres zamiesz­ka­nia, adres e‑mail oraz nr telefonu.

Zgło­sze­nie pro­szę wysłać na adres gospel@ichthys.pl z dopi­skiem: “Upo­waż­niam orga­ni­za­to­rów II Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel do prze­twa­rza­nia moich danych oso­bo­wych na potrze­by orga­ni­za­cji Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel.”

17 MAJA 2015 godz. 19.00
KON­CERT FINA­ŁO­WY Z UCZEST­NI­KA­MI WARSZ­TA­TÓW GOSPEL
AMFI­TE­ATROSTRÓDZIE

wstęp WOL­NY