Młodzieżowa Perspektywa 3

Młodzieżowa perspektywa 3 Miło nam poin­for­mo­wać, że Fun­da­cja ICH­THYS otrzy­ma­ła dofi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich, a doty­czy ono pro­jek­tu “Mło­dzie­żo­wa Per­spek­ty­wa 3” MP3. Zada­nie reali­zo­wa­ne będzie od 01.05.2015 do 30.11.2016 w Ostró­dzie, Szy­mo­no­wie i Smy­ków­ku. Pro­jekt zakła­da pra­cę z trze­ma gru­pa­mi mło­dzie­żo­wy­mi, a celem pro­jek­tu jest wydo­by­cie poten­cja­łu drze­mią­ce­go w tych mło­dych oso­bach, pod­nie­sie­nie ich samo­oce­ny i zmo­ty­wo­wa­nie do dzia­ła­nia, tak­że na rzecz innych. Naszym part­ne­rem w pro­jek­cie jest Gmi­na Ostróda.

Zobacz gale­rię zdjęć z Pro­jek­tu MP3 — wyjazd edu­ka­cyj­ny Olsz­tyn 2016
oboz-decathlon-2016_036

Zobacz gale­rię zdjęć z Pro­jek­tu MP3 — wyjazd edu­ka­cyj­ny Jaro­sła­wiec 2015
image_002

Zobacz gale­rię zdjęć z Pro­jek­tu MP3 2015–2016
mp3_007

Zobacz film: