Młodzieżowa Orbita Spotkań Twórczych

slider-most-5  M.O.S.T.Mło­dzie­żo­wa Orbi­ta Spo­tkań Twór­czych to pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej w ramach Pol­sko-ukra­iń­skiej współ­pra­cy mło­dzie­ży. W dniach 18–27.09.2015 r. na zapro­sze­nie Fun­da­cji ICH­THYS w Ostró­dzie prze­by­wa­ło 40 mło­dych ludzi z Ukra­iny w wie­ku 12–16 lat wraz z trze­ma opie­ku­na­mi. Goście pocho­dzi­li ze wschod­nich tere­nów Ukra­iny (Donieck, Ługańsk), któ­re obję­te są kon­flik­tem zbroj­nym. W ramach boga­te­go pro­gra­mu przy­go­to­wa­ne­go przez Fun­da­cję, mło­dzież ukra­iń­ska spo­ty­ka­ła się z mło­dzie­żą ostródz­ką, spę­dza­jąc razem nie­zwy­kle twór­czy i owoc­ny czas: pozna­wa­nie kul­tu­ry i oby­cza­jów obu kra­jów, kon­kur­sy tema­tycz­ne, kon­ku­ren­cje spor­to­we,  dzie­le­nie się swo­imi pasja­mi i zain­te­re­so­wa­nia­mi, ale tak­że smut­kiem i oba­wa­mi z powo­du sytu­acji poli­tycz­nej Ukra­iny. W wyni­ku tych spo­tkań nawią­za­no wie­le nowych, trwa­łych rela­cji i przy­jaź­ni. Mło­dzież ukra­iń­ska otrzy­ma­ła od teamu Fun­da­cji i mło­dzie­ży pol­skiej wie­le wspar­cia, tak ducho­we­go jak i psy­chicz­ne­go, nato­miast mło­dzież pol­ska otrzy­ma­ła od mło­dzie­ży ukra­iń­skiej nie­zwy­kle waż­ną lek­cję doce­nia­nia wiel­kiej war­to­ści jaką jest pokój, któ­ry mamy w naszym kra­ju. Każ­da z grup uczest­ni­czą­cych w pro­jek­cie MOST prze­ży­ła nie­za­po­mnia­ny czas, któ­ry będzie pozy­tyw­nie i twór­czo owo­co­wał w dal­szym życiu tych mło­dych ludzi.

Zobacz gale­rię zdjęć
083

Zobacz film: