Obóz chrześcijański dla dzieci i młodzieży 2016

Baner obozu dla młodzieży chrześcijańskiej

DECA­TH­LON
10 nie­zwy­kle inspi­ru­ją­cych dni, któ­re pomo­gą Ci roz­wi­nąć skrzydła

Obóz chrze­ści­jań­ski dla dzie­ci i mło­dzie­ży 12–16 lat
9–19 lip­ca 2016 w Pomy­sku Wielkim

W PRO­GRA­MIE:
pozna­wa­nie histo­rii biblij­nych, cie­kawe wykła­dy i roz­mowy, gry i zaba­wy, sport i tury­styka, śpiew i pan­to­mima, ogni­sko, park wod­ny, kon­cert i inne atrakcje 🙂

 

Koszt: 650 zł.

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skiego 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl, elzbieta.rozenko@ichthys.pl, tel. 89 6460820, kom. 518 921 644 OŚRO­DEK: Dom Ich­thys — www.deignis.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł., któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
Fun­da­cja ICH­THYS  96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko dziec­ka oraz OBÓZ) Wypeł­nio­ną kar­tę obo­zo­wą (do pobra­nia poni­żej) nale­ży prze­słać (pocz­ta lub e‑mail) do 20.06.2016.

 

LICZ­BA MIEJSC OGRA­NI­CZO­NA, DECY­DU­JE KOLEJ­NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Pobierz pla­kat i kar­tę zdro­wia (poni­żej).

Plakat obozu dla młodzieży chrześcijańskiejoboz-lubie-to-2014-karta-zdrowia-icon