Młodzieżowa Perspektywa 3

Młodzieżowa perspektywa 3 Miło nam poin­for­mo­wać, że Fun­da­cja ICH­THYS otrzy­mała dofi­nan­so­wa­nie z Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich, a doty­czy ono pro­jektu “Mło­dzie­żowa Per­spek­tywa 3″ MP3. Zada­nie reali­zo­wane będzie od 01.05.2015 do 30.11.2016 w Ostró­dzie, Szy­mo­no­wie i Smy­kówku. Pro­jekt zakłada pracę z trzema gru­pami mło­dzie­żo­wymi, a celem pro­jektu jest wydo­by­cie poten­cjału drze­mią­cego w tych mło­dych oso­bach, pod­nie­sie­nie ich samo­oceny i zmo­ty­wo­wa­nie do dzia­ła­nia, także na rzecz innych. Naszym part­ne­rem w pro­jek­cie jest Gmina Ostróda.

Zobacz gale­rię zdjęć z Pro­jektu MP3 — wyjazd edu­ka­cyjny Olsz­tyn 2016
oboz-decathlon-2016_036

Zobacz gale­rię zdjęć z Pro­jektu MP3 — wyjazd edu­ka­cyjny Jaro­sła­wiec 2015
image_002

Zobacz gale­rię zdjęć z Pro­jektu MP3 2015–2016
mp3_007

Zobacz film: