Młodzieżowa Orbita Spotkań Twórczych

slider-most-5  M.O.S.T.Mło­dzie­żowa Orbita Spo­tkań Twór­czych to pro­jekt dofi­nan­so­wany przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej w ramach Polsko-ukraińskiej współ­pracy mło­dzieży. W dniach 18–27.09.2015 r. na zapro­sze­nie Fun­da­cji ICH­THYS w Ostró­dzie prze­by­wało 40 mło­dych ludzi z Ukra­iny w wieku 12–16 lat wraz z trzema opie­ku­nami. Goście pocho­dzili ze wschod­nich tere­nów Ukra­iny (Donieck, Ługańsk), które objęte są kon­flik­tem zbroj­nym. W ramach boga­tego pro­gramu przy­go­to­wa­nego przez Fun­da­cję, mło­dzież ukra­iń­ska spo­ty­kała się z mło­dzieżą ostródzką, spę­dza­jąc razem nie­zwy­kle twór­czy i owocny czas: pozna­wa­nie kul­tury i oby­cza­jów obu kra­jów, kon­kursy tema­tyczne, kon­ku­ren­cje spor­towe,  dzie­le­nie się swo­imi pasjami i zain­te­re­so­wa­niami, ale także smut­kiem i oba­wami z powodu sytu­acji poli­tycz­nej Ukra­iny. W wyniku tych spo­tkań nawią­zano wiele nowych, trwa­łych rela­cji i przy­jaźni. Mło­dzież ukra­iń­ska otrzy­mała od teamu Fun­da­cji i mło­dzieży pol­skiej wiele wspar­cia, tak ducho­wego jak i psy­chicz­nego, nato­miast mło­dzież pol­ska otrzy­mała od mło­dzieży ukra­iń­skiej nie­zwy­kle ważną lek­cję doce­nia­nia wiel­kiej war­to­ści jaką jest pokój, który mamy w naszym kraju. Każda z grup uczest­ni­czą­cych w pro­jek­cie MOST prze­żyła nie­za­po­mniany czas, który będzie pozy­tyw­nie i twór­czo owo­co­wał w dal­szym życiu tych mło­dych ludzi.

Zobacz gale­rię zdjęć
083

Zobacz film: