Obóz chrześcijański dla dzieci i młodzieży 2016

Baner obozu dla młodzieży chrześcijańskiej

DECA­TH­LON
10 nie­zwy­kle inspi­ru­ją­cych dni, które pomogą Ci roz­wi­nąć skrzydła

Obóz chrze­ści­jań­ski dla dzieci i mło­dzieży 12–16 lat
9–19 lipca 2016 w Pomy­sku Wielkim

W PRO­GRA­MIE:
pozna­wa­nie histo­rii biblij­nych, cie­kawe wykłady i roz­mowy, gry i zabawy, sport i tury­styka, śpiew i pan­to­mima, ogni­sko, park wodny, kon­cert i inne atrak­cje :)

 

Koszt: 650 zł.

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skiego 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl, elzbieta.rozenko@ichthys.pl, tel. 89 6460820, kom. 518 921 644RO­DEK: Dom Ich­thys — www.deignis.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­płata w wyso­ko­ści 150 zł., którą należy wpła­cić na konto:
Fun­da­cja ICH­THYS  96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

(w tytule prze­lewu należy wpi­sać imię i nazwi­sko dziecka oraz OBÓZ) Wypeł­nioną kartę obo­zową (do pobra­nia poni­żej) należy prze­słać (poczta lub e-mail) do 20.06.2016.

 

LICZBA MIEJSC OGRA­NI­CZONA, DECY­DUJE KOLEJ­NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Pobierz pla­kat i kartę zdro­wia (poniżej).

Plakat obozu dla młodzieży chrześcijańskiejoboz-lubie-to-2014-karta-zdrowia-icon