O nas

MISJA

Fun­da­cja ICH­THYS powstała w 2001 roku w Pol­sce i jest chrze­ści­jań­ską, ponad wyzna­niową orga­ni­za­cją nie­do­cho­dową, któ­rej celem jest pro­pa­go­wa­nie życia zgod­nego z moral­nym i etycz­nym auto­ry­te­tem Biblii. Fun­da­cja zrze­sza chrze­ści­jan, któ­rzy poprzez swoją pasję i zaan­ga­żo­wa­nie pra­gną inspi­ro­wać do dzia­ła­nia innych.

Fun­da­cja jest orga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji, kon­cer­tów, wystaw, pre­lek­cji oraz let­niego i zimo­wego wypo­czynku dla dzieci, mło­dzieży i rodzin. Pro­wa­dzi edu­ka­cję i dzia­łal­ność spo­łeczną oraz współ­pra­cuje z innymi chrze­ści­jań­skimi orga­ni­za­cjami w Pol­sce i na świe­cie, wspie­ra­jąc dzia­ła­nia mające na celu roz­wi­ja­nie więzi z Bogiem oraz dru­gim człowiekiem.

Fun­da­cja ICH­THYS pro­wa­dzi także dzia­łal­ność wydaw­ni­czą. Wydaw­nic­two THE­OLO­GOS, publi­kuje książki o tema­tyce chrze­ści­jań­skiej, mające cha­rak­ter inspi­ru­jąco – moty­wu­jący, zachę­ca­jący do prze­miany umy­słu, serca i stylu życia.

Fun­da­cja ICH­THYS posiada sta­tus Orga­ni­za­cji Pożytku Publicz­nego (OPP).

RADA FUN­DA­CJI

Marek Bur­dzy Beata Zwie­rzyń­ska Ludwik Woźniak

ZARZĄD FUN­DA­CJI

Dyrek­tor

Zbi­gniew Kołak

Wice­dy­rek­tor

Douglas A. Blanc, sr

Koor­dy­na­tor projektów

Beata Szwarc-Kołak