Cookie Policy

Poli­ty­ka pli­ków cookies
DEFINICJE

Admi­ni­stra­tor – Ichthys,
Cookies – dane infor­ma­tycz­ne, nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we, zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niach za pośred­nic­twem, któ­rych Użyt­kow­nik korzy­sta ze stro­ny inter­ne­to­wej Administratora.
Urzą­dze­nie – elek­tro­nicz­ne urzą­dze­nie, za pośred­nic­twem któ­re­go Użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp do stro­ny inter­ne­to­wej Administratora.
Użyt­kow­nik – ozna­cza pod­miot, na rzecz któ­re­go zgod­nie z Regu­la­mi­nem i prze­pi­sa­mi pra­wa mogą być świad­czo­ne usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną lub z któ­rym zawar­ta może być Umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elektroniczną.

STO­SO­WA­NIE PLI­KÓW COOKIES

Admi­ni­stra­tor za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej wyko­rzy­stu­je pli­ki Cookies.
Infor­ma­cje zgro­ma­dzo­ne na pod­sta­wie pli­ków Cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celach wła­ści­wej opty­ma­li­za­cji dzia­ła­nia stro­ny inter­ne­to­wej, a tak­że w celach sta­ty­stycz­nych oraz reklamowych.
Pli­ki Cookies reje­stru­ją aktyw­ność Użyt­kow­ni­ka stro­ny inter­ne­to­wej roz­po­zna­jąc urzą­dze­nie, dzię­ki cze­mu stro­na inter­ne­to­wa wyświe­tla­na jest w spo­sób zop­ty­ma­li­zo­wa­ny do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji Użytkownika.
Sto­so­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej roz­wią­za­nia są bez­piecz­ne dla urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych ze stro­ny inter­ne­to­wej Admi­ni­stra­to­ra. Nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ków nie­bez­piecz­ne­go lub zło­śli­we­go oprogramowania.
Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je dwa typy pli­ków Cookies:
Cookies sesyj­ne: to pli­ki, któ­re są prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka i pozo­sta­ją tam do momen­tu zakoń­cze­nia sesji danej prze­glą­dar­ki. Zapi­sa­ne infor­ma­cje są wów­czas trwa­le usu­wa­ne z pamię­ci Urzą­dze­nia. Mecha­nizm Cookies sesyj­nych nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z urzą­dze­nia Użytkownika.
Cookies trwa­łe: są prze­cho­wy­wa­ne na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka i pozo­sta­ją tam do momen­tu ich ska­so­wa­nia. Zakoń­cze­nie sesji danej prze­glą­dar­ki lub wyłą­cze­nie Urzą­dze­nia nie powo­du­je ich usu­nię­cia z urzą­dze­nia. Mecha­nizm Cookies trwa­łych nie pozwa­la na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych ani żad­nych infor­ma­cji pouf­nych z urzą­dze­nia Użytkownika.

SPO­SO­BY OKRE­ŚLE­NIA WARUN­KÓW PRZE­CHO­WY­WA­NIA LUB UZY­SKI­WA­NIA DOSTĘ­PÓW DO COOKIES

Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ogra­ni­cze­nia lub wyłą­cze­nia dostę­pu pli­ków Cookies do swo­je­go urzą­dze­nia. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tej opcji korzy­sta­nie ze Ser­wi­su będzie moż­li­we, poza funk­cja­mi, któ­re ze swo­jej natu­ry wyma­ga­ją pli­ków Cookies.
Użyt­kow­nik może samo­dziel­nie i w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia doty­czą­ce pli­ków Cookies, okre­śla­jąc warun­ki ich prze­cho­wy­wa­nia i uzy­ski­wa­nia dostę­pu przez pli­ki Cookies do urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Zmia­ny usta­wień, o któ­rych mowa powy­żej, Użyt­kow­nik może doko­nać za pomo­cą usta­wień prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej lub za pomo­cą kon­fi­gu­ra­cji usłu­gi. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków Cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu Cookies na urzą­dze­niu. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków Cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki internetowej).
Użyt­kow­nik może w każ­dej chwi­li usu­nąć pli­ki Cookies korzy­sta­jąc z dostęp­nych funk­cji w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, któ­rej używa.
Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków Cookies, może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Administratora.