Uratowani

Obóz chrześcijański - Uratowani

URA­TO­WA­NI
OBÓZ CHRZE­ŚCI­JAŃ­SKI DLA MŁODZIEŻY

WIEK: 13 – 18 lat
TER­MIN: 27.06.2021 – 04.07.2021
MIEJ­SCE: JABŁO­NO­WIEC

    W PRO­GRA­MIE:
  • cie­ka­we wykła­dy, roz­mo­wy i dyskusje
  • gry i zabawy
  • sport i turystyka
  • taniec, śpiew i pantomima
  • ogni­sko, kąpielisko

KOSZT: 650 zł

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skie­go 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl; info@ichthys.pl; tel. 735 209 560
MIEJ­SCE: Jabło­no­wiec, gmi­na Tro­ja­nów: www.jablonowiec.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko uczest­ni­ka oraz sło­wo OBÓZ)
Wypeł­nio­ną kar­tę obo­zo­wą nale­ży prze­słać (pocz­tą lub ema­il) do 10.06.2021 r.

Hono­ru­je­my BON TURY­STYCZ­NY

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Pobierz kar­tę obozową:
kar­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na uczest­ni­ka wypo­czyn­ku 2021