Obóz Ichthys 2018 — Masz wiadomość — dla młodzieży

Baner informacyjny o obozie Ichthys dla młodzieży

MASZ WIA­DO­MOŚĆ

Obóz chrze­ści­jań­ski dla mło­dzieży 14–18 lat 7–14 lipca 2018 w Jabłonowcu

W PRO­GRA­MIE:
pozna­wa­nie histo­rii biblij­nych, cie­kawe wykłady i roz­mowy, gry i zabawy, sport i tury­styka, śpiew i pan­to­mima, ogni­sko, pla­żo­wa­nie, kon­cert i inne atrak­cje :)

 

Koszt: 540 zł.

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skiego 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl, malgorzata.koska@ichthys.pl, tel. 606 548 839
RO­DEK: — www.jablonowiec.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­płata w wyso­ko­ści 140 zł., którą należy wpła­cić na konto:
Fun­da­cja ICH­THYS
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytule prze­lewu należy wpi­sać imię i nazwi­sko dziecka oraz OBÓZ)

Wypeł­nioną kartę obo­zową (do pobra­nia poni­żej) należy prze­słać (poczta lub e-mail) do 15.06.2018.

LICZBA MIEJSC OGRA­NI­CZONA, DECY­DUJE KOLEJ­NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Pobierz pla­kat i kartę zdro­wia (poniżej).

Plakat informujący o organizowanym obozie dla młodzieży oboz-lubie-to-2014-karta-zdrowia-icon