Obóz chrześcijański dla dzieci i młodzieży 2017

Baner obozu dla młodzieży chrześcijańskiej

GPS
GOTOWI PRAWDY SZUKAĆ

Obóz chrze­ści­jań­ski dla dzieci i mło­dzieży 14–18 lat
9–16 lipca 2017 w Jabłonowcu

W PRO­GRA­MIE:
pozna­wa­nie histo­rii biblij­nych, cie­kawe wykłady i roz­mowy, gry i zabawy, sport i tury­styka, śpiew i pan­to­mima, ogni­sko, pla­żo­wa­nie, kon­cert i inne atrak­cje :)

 

Koszt: 525 zł.

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skiego 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl, elzbieta.rozenko@ichthys.pl, tel. 518 921 644
RO­DEK: — www.jablonowiec.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­płata w wyso­ko­ści 125 zł., którą należy wpła­cić na konto:
Fun­da­cja ICH­THYS  84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytule prze­lewu należy wpi­sać imię i nazwi­sko dziecka oraz OBÓZ)

Wypeł­nioną kartę obo­zową (do pobra­nia poni­żej) należy prze­słać (poczta lub e-mail) do 20.06.2017.

LICZBA MIEJSC OGRA­NI­CZONA, DECY­DUJE KOLEJ­NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Pobierz pla­kat i kartę zdro­wia (poniżej).

plakat-gps-2017
oboz-lubie-to-2014-karta-zdrowia-icon