Nie jesteś sam

Nie jesteś sam

Fun­da­cja ICH­THYS zaprasza
na let­ni obóz chrze­ści­jań­ski, pn.: NIE JESTEŚ SAM dla mło­dzie­ży 13+
w ter­mi­nie: 10.07.2023 r. — 16.07.2023 r.

Gwa­ran­tu­je­my:
— doświad­czo­ną i wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę,
— inspi­ru­ją­ce wykła­dy, warsz­ta­ty i rozmowy,
— cie­ka­we wyciecz­ki i spacery,
— zaję­cia spor­to­we i zabawy,
— śpiew,
— grill,
— aqu­apark i inne atrakcje.

KOSZT: 830zł
ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICHTHYS
INFOR­MA­CJE: biuro@ichthys.pl; tel. 735 209 560
MIEJ­SCE: Duna­jec­ki Dwo­rek w Bia­łym Dunaj­cu, www.dunajeckidworek.pl
TRANS­PORT: auto­kar z Ostródy
REALI­ZU­JE­MY BON TURYSTYCZNY

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko uczest­ni­ka oraz obóz let­ni 2023)

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY

Pobierz kar­tę obozową:
kar­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na uczest­ni­ka wypo­czyn­ku let­nie­go 2023