NAśladOWCY

Fun­da­cja ICH­THYS zapra­sza na
zimo­wy obóz chrześcijański
„NAśla­dOW­CY”

dla mło­dzie­ży: 13 – 18 lat
TER­MIN: 23.01.2022 r. — 29.01.2022 r.
MIEJ­SCE: Bia­ły Dunajec

    W PRO­GRA­MIE:
  • cie­ka­we wykła­dy i rozmowy
  • roz­mo­wy
  • zaba­wy
  • śpiew
  • spa­ce­ry
  • Aqu­apark, itp.

KOSZT: 650 zł

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICHTHYS
INFOR­MA­CJE: info@ichthys.pl; tel. 735 209 560
MIEJ­SCE: Bia­ły Duna­jec „U Gra­ży­ny”, www.ugrazyny.pl/pl/bialy-dunajec
TRANS­PORT: auto­kar z Ostródy
REALI­ZU­JE­MY BON TURYSTYCZNY

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko uczest­ni­ka oraz sło­wo OBÓZ ZIMO­WY)

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY

Pobierz kar­tę obozową:
kar­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na uczest­ni­ka wypo­czyn­ku 2022