Młodzieżowa Perspektywa 4

Baner informacyjny o projekcie Młodzieżowa Perspektywa 4

Fun­da­cja ICH­THYS zapra­sza do udzia­łu w Pro­jek­cie pod nazwą:

MŁO­DZIE­ŻO­WA PER­SPEK­TY­WA 4

logo projektu MP4

Pro­jekt kie­ro­wa­ny jest do dzie­ci i mło­dzie­ży od 8 do 20 lat
Luba­wy, Ostró­dy, Smy­ków­ka oraz Domu dla Dzie­ci w Szy­mo­no­wie.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­du­szu Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich i w part­ner­stwie z Urzę­dem Gmi­ny Ostróda.

 

Pro­jekt ma na celu: zwięk­sze­nie samo­oce­ny, moty­wa­cji i wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści, ogra­ni­cze­nie zja­wi­ska pogłę­bia­nia mara­zmu i złych wzor­ców, roz­bu­dze­nie aktyw­nych postaw i uczest­nic­twa w życiu spo­łecz­nym, zwięk­sze­nie umie­jęt­no­ści i goto­wo­ści do podej­mo­wa­nia ini­cja­tyw lokalnych.

Pro­jekt będzie reali­zo­wa­ny od 01.05.2018 r. do 31.12.2019 r.

    W PRO­GRA­MIE:
  • SPO­TKA­NIA ROBO­CZE POD NAZWĄ HAP­PY TIME/li>
  • WYJAZ­DY INTEGRACYJNE/li>
  • WARSZ­TA­TYWYJAZ­DY TEMATYCZNE/li>
  • WYJAZ­DY DO KINA, TEATRU, NA KONCERTY/li>
  • WYJAZ­DY WAKACYJNE/li>
  • INI­CJA­TY­WY MŁODZIEŻOWE/li>

 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy w biu­rze projektu:
Fun­da­cja ICHTHYS
ul. Jana III Sobie­skie­go 9 (pok. 221, 222), 14–100 Ostróda
tel. 89 646 08 20; 728 461 846; misja@ichthys.pl

Plakat informujący o projekcie MP4