Obóz chrześcijański dla dzieci i młodzieży 2017

Baner obozu dla młodzieży chrześcijańskiej

GPS
GOTO­WI PRAW­DY SZUKAĆ 

Obóz chrze­ści­jań­ski dla dzie­ci i mło­dzie­ży 14–18 lat
9–16 lip­ca 2017 w Jabłonowcu

W PRO­GRA­MIE:
pozna­wa­nie histo­rii biblij­nych, cie­ka­we wykła­dy i roz­mo­wy, gry i zaba­wy, sport i tury­sty­ka, śpiew i pan­to­mi­ma, ogni­sko, pla­żo­wa­nie, kon­cert i inne atrakcje 🙂

 

Koszt: 525 zł.

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skiego 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl, elzbieta.rozenko@ichthys.pl, tel. 518 921 644
OŚRO­DEK: — www.jablonowiec.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 125 zł., któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
Fun­da­cja ICH­THYS  84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko dziec­ka oraz OBÓZ)

Wypeł­nio­ną kar­tę obo­zo­wą (do pobra­nia poni­żej) nale­ży prze­słać (pocz­ta lub e‑mail) do 20.06.2017.

LICZ­BA MIEJSC OGRA­NI­CZO­NA, DECY­DU­JE KOLEJ­NOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Pobierz pla­kat i kar­tę zdro­wia (poni­żej).

plakat-gps-2017
oboz-lubie-to-2014-karta-zdrowia-icon