III Ostródzkie Warsztaty Gospel

Baner warsztatów Gospel

 

 Gabrie­la Gąsior — woka­list­ka, autor­ka tek­stów i muzy­ki, instruk­tor gospel, nauczy­ciel śpie­wu. Absol­went­ka Wydzia­łu Jaz­zu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach — spe­cjal­ność: woka­li­sty­ka jaz­zo­wa. Tre­ner wokal­ny w I edy­cji tele­wi­zyj­ne­go show “Bitwa na gło­sy” w dru­ży­nie bra­ci Golec. Muzy­ką zaj­mu­je się od dziec­ka. Podróż z gospel roz­po­czę­ła w wie­ku 14 lat w Prze­my­skim Chó­rze Gospel i trwa ona do dziś. Na swo­im kon­cie ma wyda­ny, autor­ski album gospel „Bez Cie­bie nie ma mnie”, któ­ry uka­zał się w mar­cu 2014 roku oraz nowy album świą­tecz­ny „Naro­dził się Jedy­ny Król” (2015). Wystę­po­wa­ła w opol­skim amfite­atrze pod­czas kon­cer­tu Super­de­biu­ty 2014 r. poświę­co­ne­go twór­czo­ści Cze­sła­wa Nie­me­na, wyko­nu­jąc utwór „Obok nas”. Współ­pra­co­wa­ła m.in. z Beatą Bed­narz, Andrze­jem Lam­per­tem, Golec uOr­kie­strą. Współ­pra­cu­je z gospe­lo­wy­mi chó­ra­mi, pro­wa­dzi warsz­ta­ty muzy­ki gospel w kra­ju i za gra­ni­cą. W lip­cu 2016 wraz z zespo­łem Holy Noiz była jed­ną z wyko­naw­ców pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Krakowie.

Adam Kosew­ski – aran­żer, kom­po­zy­tor, pia­ni­sta, woka­li­sta, peda­gog. Z wyróż­nie­niem ukoń­czył stu­dia w Insty­tu­cie Jaz­zu w Aka­de­mii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kato­wi­cach w kla­sie kom­po­zy­cji i aran­ża­cji oraz w 2011 roku pody­plo­mo­we stu­dia muzy­ki fil­mo­wej, kom­pu­te­ro­wej i twór­czo­ści audio­wi­zu­al­nej w Aka­de­mii Muzycz­nej im. G. i K. Bace­wi­czów w Łodzi. Jest dok­to­ran­tem Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach w zakre­sie kom­po­zy­cji. Od paź­dzier­ni­ka 2009 wykła­da na stu­diach nie­sta­cjo­nar­nych w Insty­tu­cie Jaz­zu, pro­wa­dząc zaję­cia m.in z aran­ża­cji kom­pu­te­ro­wej, dyry­go­wa­nia i zespo­łów wokal­nych. Od 2012 roku pro­wa­dzi tak­że zespół wokal­ny w kla­sie pio­sen­ki estra­do­wej w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej im. M. Kar­ło­wi­cza w Katowicach.

Jego pasją jest pisa­nie muzy­ki i pro­wa­dze­nie dużych zespo­łów, w szcze­gól­no­ści orkiestr sym­fo­nicz­nych i chó­rów gospel. Jest instruk­to­rem warsz­ta­tów gospel (do tej pory m.in. w Olsz­ty­nie, Gli­wi­cach, Opo­lu, Ryb­ni­ku). Współ­pra­cu­je z wie­lo­ma arty­sta­mi i ośrod­ka­mi kul­tu­ry, dla któ­rych pisze aran­ża­cje. Kon­cer­tu­je z wie­lo­ma zespo­ła­mi na tere­nie kra­ju i za gra­ni­cą. Grał z Ronem Keno­ly i Trze­cią Godzi­ną Dnia. Jest auto­rem aran­ża­cji i dyry­gen­tem orkie­stry smycz­ko­wej Sela Music, któ­ra wzię­ła udział w nagra­niach pły­ty TGD „Liczy się każ­dy dzień”. Był tak­że instruk­to­rem wokal­nym w pro­gra­mie TVP2 „Bitwa na gło­sy” współ­pra­cu­jąc z dru­ży­na­mi Hali­ny Mlyn­ko­vej i Edy­ty Górniak.
Łącząc pasję do muzy­ki oraz umie­jęt­ność współ­pra­cy z ludź­mi Adam chce, aby jego życie i twór­czość były inspi­ra­cją dla innych do pozna­wa­nia i uwiel­bie­nia Stwórcy.

Holy Noiz — gru­pa muzy­ków współ­pra­cu­ją­cych ze sobą od kil­ku­na­stu lat. Wspól­nie wystę­po­wa­li na wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach muzy­ki gospel, akom­pa­niu­jąc takim arty­stom jak m.in.: Mie­czy­sław Szcze­śniak, Beata Bed­narz, Nata­lia Kukul­ska, Kuba Badach, Anna Szar­mach, Ewa Ury­ga, Andrzej Lam­pert, David Daniel, Peter Fran­cis, Solo­mon Facey, Jnr. Robin­son, Karen Gib­son, Ruth Wal­dron, Brian Fen­tress, chór Gospel Joy, Konin Gospel Cho­ir. Cho­ciaż wywo­dzą się z róż­no­rod­nych śro­do­wisk muzycz­nych (jazz, soul, rock, reg­gae, pop) to wła­śnie w gospel nastę­pu­je fuzja tych fascy­na­cji i radość ze wspól­ne­go muzy­ko­wa­nia. Zespół obec­nie współ­two­rzą: Doro­ta Zazią­bło — instru­men­ty kla­wi­szo­we, Łukasz Zając – per­ku­sja, Woj­ciech Gąsior- gita­ra baso­wa, kie­row­nic­two muzycz­ne zespo­łu Robert Zając – gita­ra, Olaf Węgier – saksofon.

BBC - spo­tka­li się 6 lat temu w kla­sie woka­li­sty­ki estra­do­wej Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia im. M. Kar­ło­wi­cza w Kato­wi­cach i tam zaczę­li współ­pra­cę z nauczy­cie­lem, Ada­mem Kosew­skim — kom­po­zy­to­rem, aran­że­rem, woka­li­stą i pianistą.
Obec­nie jest to gru­pa mło­dych woka­li­stów, któ­rzy na co dzień uczą się, stu­diu­ją, pra­cu­ją lub wycho­wu­ją dzie­ci. Osob­no pre­zen­tu­ją roż­ne gatun­ki muzy­ki, odno­szą licz­ne suk­ce­sy jako soli­ści, lecz razem two­rzą świet­nie zgra­ny zespół, śpie­wa­ją­cy przede wszyst­kim muzy­kę gospel.
Anga­żu­ją się w życie arty­stycz­ne Ślą­ska. Moż­na ich usły­szeć pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sile­sia Gospel Festi­wal w Ryb­ni­ku, gdzie wystę­po­wa­li m.in. z Jnr’em Robinson’em — jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i sza­no­wa­nych woka­li­stów gospe­lo­wych w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Zespół jest lau­re­atem Festi­wa­li Anglo­song oraz Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Woka­li­stów Estra­do­wych Urban Tunes. Był tak­że gościem spe­cjal­nym Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Kre­fel­der Gospel Festi­wal w Niem­czech w 2014 r. Mają nadzie­ję, że już nie­ba­wem roz­pocz­ną pra­cę nad autor­ską pły­tą z muzy­ką gospel.

Plan III Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel 10–11 wrze­śnia 2016

Sobo­ta 10 wrze­śnia 2016
Cen­trum Uży­tecz­no­ści Publicz­nej, ul. Jana III Sobie­skie­go 9 w Ostródzie
09:00 – 09:30 — reje­stra­cja uczestników
09:30 – 11:00 — warsz­ta­ty I sesja
11:00 – 11:30 — prze­rwa na kawę, herbatę…
11:30 – 13:00 — warsz­ta­ty II sesja
13:00 – 14:30 — prze­rwa obiadowa
14:30 – 16:00 — warsz­ta­ty III sesja
16:00 – 16:30 — prze­rwa na kawę, herbatę…
16:30 – 18:00 — warsz­ta­ty IV sesja

Nie­dzie­la 11 wrze­śnia 2016
Cen­trum Uży­tecz­no­ści Publicz­nej, ul. Jana III Sobie­skie­go 9 w Ostródzie

10:00 – 11:30 — warsz­ta­ty V sesja
11:30 – 12:00 — prze­rwa na kawę, herbatę…
12:00 – 14:00 — warsz­ta­ty VI sesja
14:00 – 15:30 — prze­rwa obiadowa

Amfi­te­atr, ul. Ada­ma Mic­kie­wi­cza 22 w Ostródzie
12:00 – 13:30  — pró­ba Holy Noiz
13:30 – 14:15  — pró­ba BBC + Holy Noiz
ok. 15:30 – 17:00 — pró­ba gene­ral­na chórzystów
16:45 — 17:20 — pró­ba gene­ral­na chó­rzy­stów + dzieci
18:00 – KON­CERT FINAŁOWY
wstęp WOL­NY

Strój kon­cer­to­wy: na Kon­cer­cie Fina­ło­wym wyko­naw­ców obo­wią­zu­je czar­ny strój, a dzie­ci kolo­ro­wa elegancja 🙂

Kon­takt:
Lucyna Węgier Lucy­na Węgier
Koor­dy­na­tor projektu
gospel@ichthys.pl
tel. 793 121 122 

Warsz­ta­ty dla doro­słych oraz dzie­ci od 12 roku życia
Wpi­so­we 50 PLN, po 01 wrze­śnia 2016 60 PLN

Warsz­ta­ty dla dzie­ci od 4–12 roku życia
Wpi­so­we 20 PLN, po 01 wrze­śnia 2016 30 PLN

Warun­kiem uczest­nic­twa w III Ostródz­kich Warsz­ta­tach Gospel jest prze­sła­nie zgło­sze­nia oraz doko­na­nie wpła­ty na konto:

Fun­da­cja Ichthys
Bank MILLENNIUM
96 1160 2202 0000 0000 2665 4288

W tytu­le pro­szę wpi­sać: Imię i nazwi­sko + gospel III.

W dniu reje­stra­cji potrzeb­ny będzie do oka­za­nia dowód wpłaty!

Zgło­sze­nie na warsz­ta­ty: Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my dro­gą elek­tro­nicz­ną. W zgło­sze­niu pro­szę podać imię i nazwi­sko, swój adres zamiesz­ka­nia, adres e‑mail oraz nr telefonu.
Zgło­sze­nie moż­na przesłać

  1. na adres gospel@ichthys.pl z dopi­skiem: “Upo­waż­niam orga­ni­za­to­rów III OSTRÓDZ­KICH WARSZ­TA­TÓW GOSPEL do prze­twa­rza­nia moich danych oso­bo­wych na potrze­by orga­ni­za­cji Ostródz­kich Warsz­ta­tów Gospel”
  2. przez stro­nę Face­bo­oka: OSTRÓDZ­KIE WARSZ­TA­TY GOSPEL

Infor­mu­je­my, iż dla osób spo­za Ostró­dy będzie moż­li­wość noc­le­gu. Jeśli potrze­bu­jesz zakwa­te­ro­wa­nia, pro­si­my o kon­takt, posta­ra­my się pomóc 🙂

Cena warsz­ta­tów obej­mu­je: warsz­ta­ty, cie­płe i zim­ne napo­je oraz słod­kie poczę­stun­ki pod­czas przerw. Dla wszyst­kich uczest­ni­ków warsz­ta­tów otrzy­ma­li­śmy rabat do pobli­skie­go baru Ostró­dziak, w któ­rym może­cie smacz­nie zjeść w cza­sie prze­rwy obiadowej 🙂

Kon­takt:
Lucyna Węgier Lucy­na Węgier
Koor­dy­na­tor projektu
gospel@ichthys.pl
tel. 793 121 122