Święta z historią biblijną 2014

ŚzHB - logo_transparent

 

Bar­dzo ser­decz­nie witam wszyst­kich tych, któ­rzy w tym rado­snym, przed­świą­tecz­nym cza­sie pra­gną obda­ro­wy­wać naj­młod­szych biblij­ną histo­rią naro­dzin Pana Jezu­sa, zawar­tą w małej, kolo­ro­wej książeczce.
To praw­dzi­we, jedy­ne w swo­im rodza­ju wyda­rze­nie, któ­re doko­na­ło się ok. 2000 lat temu, nie jest baj­ką, legen­dą czy mitem. Histo­ria naro­dze­nia Pana Jezu­sa to wypeł­nie­nie Bożej obiet­ni­cy, prze­ka­za­nej nam, ludziom poprzez proroków:

…Pan sam da wam znak: Oto pan­na pocznie i poro­dzi syna, i nada mu imię Emma­nu­el, co zna­czy: Bóg z nami(Księ­ga Iza­ja­sza 7,14).

Po raz kolej­ny z ogrom­ną rado­ścią prze­ka­zu­ję tę wspa­nia­łą, pięk­nie zilu­stro­wa­ną histo­rię do rąk najmłodszych.
Moją modli­twą jest, aby jak naj­szyb­ciej odkry­ły w Panu Jezu­sie swo­je­go Kró­la i Zba­wi­cie­la, aby uwierzyły.

Nel­ly Cenian

Nelly Cenian

Do wzię­cia udzia­łu w akcji zachę­ca­my wszyst­kich (kościo­ły, orga­ni­za­cje, fir­my i oso­by pry­wat­ne), któ­rzy w okre­sie przed­świą­tecz­nym orga­ni­zu­ją odwie­dzi­ny lub spo­tka­nia – wigi­lij­ki dla naj­młod­szych (hospi­cja, szpi­ta­le, domy dziec­ka, świe­tli­ce śro­do­wi­sko­we…), a pod­czas tych spo­tkań mają moż­li­wość i pra­gnie­nie obda­ro­wy­wać dzie­ci kolo­ro­wy­mi ksią­żecz­ka­mi zawie­ra­ją­cy­mi biblij­ny prze­kaz histo­rii naro­dzin Pana Jezusa.

Warun­kiem uczest­nic­twa jest:

  1. Zgło­sze­nie chę­ci wzię­cia udzia­łu w akcji i poda­nie ilo­ści potrzeb­nych książeczek: 
    • zgło­sze­nie tele­fo­nicz­ne: 784 621 194 lub 89 646 08 20
    • zgło­sze­nie e‑mail: info@ichthys.pl
  2. Doko­na­nie wpła­ty w wyso­ko­ści 1,50 zł. za każ­dy zamó­wio­ny egzem­plarz ksią­żecz­ki (opła­ta ta zawie­ra czę­ścio­wy koszt pro­duk­cji i przesyłki).
    W wyjąt­ko­wych sytu­acjach ksią­żecz­ki moż­na otrzy­mać bezpłatnie.

Wpłat nale­ży doko­ny­wać na konto:
Fun­da­cja ICHTHYS
96 1160 2202 0000 0000 2665 4288
z dopi­skiem: Świę­ta z Histo­rią Biblij­ną 2014