Mam MARZENIE

Baner informacyjny o obozie chrześcijańkim dla młodzieży w Warzenkowie

MAM MARZE­NIE
OBÓZ CHRZE­ŚCI­JAŃ­SKI DLA MŁODZIEŻY

WIEK: 14 – 18 lat
TER­MIN: 28.06.2019 – 05.07.2019
MIEJ­SCE: WARZEN­KO, 20 km od Trójmiasta

    W PRO­GRA­MIE:
  • cie­ka­we wykła­dy i rozmowy
  • gry i zabawy
  • sport i turystyka
  • śpiew i pantomima
  • ogni­sko

KOSZT: 600 zł

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skie­go 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl; malgorzata.koska@ichthys.pl; tel. 735 209 560
MIEJ­SCE: Ośro­dek Tury­stycz­ny Warzen­ko: www.osrodekwarzenko.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko uczest­ni­ka oraz sło­wo OBÓZ)
Wypeł­nio­ną kar­tę obo­zo­wą nale­ży prze­słać (pocz­tą lub ema­il) do 10.06.2019 r.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Pobierz pla­kat i kar­tę obozową:
2019 — KAR­TA KWA­LI­FI­KA­CYJ­NA UCZEST­NI­KA WYPOCZYNKU