Przenosić góry

Obóz nad Białym Dunajcem -  Przenosić Góry

PRZE­NO­SIĆ GÓRY 
OBÓZ CHRZE­ŚCI­JAŃ­SKI DLA MŁODZIEŻY

WIEK: 13 – 18 lat
TER­MIN: 28.06.2020 – 04.07.2020
MIEJ­SCE: Bia­ły Dunajec

    W PRO­GRA­MIE:
  • cie­ka­we wykła­dy i rozmowy
  • gry i zabawy
  • sport i turystyka
  • śpiew i pantomima
  • ogni­sko

KOSZT: 550 zł

ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICH­THYS, ul. Jana III Sobie­skie­go 9, 14–100 Ostróda
INFOR­MA­CJE: www.ichthys.pl; malgorzata.koska@ichthys.pl; tel. 735 209 560
MIEJ­SCE: Duna­jec­ki Dwo­rek: www.dunajeckidworek.pl

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko uczest­ni­ka oraz sło­wo OBÓZ)
Wypeł­nio­ną kar­tę obo­zo­wą nale­ży prze­słać (pocz­tą lub ema­il) do 10.06.2020 r.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Pobierz kar­tę obozową:
kar­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na uczest­ni­ka wypo­czyn­ku 2020