Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy


Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środków
Pol­sko-Ame­ry­kań­skiej Fun­da­cji Wol­no­ści w
ramach pro­gra­mu Wspie­ra­my Ukrainę,
reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Edu­ka­cja dla
Demokracji.


W odpo­wie­dzi na dzia­ła­nia wojen­ne na Ukra­inie, Fun­da­cja ICH­THYS włą­czy­ła się w pomoc uchodź­com z Ukra­iny, reali­zu­jąc mię­dzy inny­mi pro­jekt pn.: “Pomoc dla 30 osób z Ukrainy”.

 

 

 


Pro­jekt reali­zo­wa­ny w ter­mi­nie od 20.04.2022 r. do 19.06.2022 r. na kwo­tę 25 000,00 zł z prze­zna­cze­niem na dwu­mie­sięcz­ne wyży­wie­nie 30 osób oraz na środ­ki higie­ny osobistej.