Nie zmarnuj życia

KOSZT: 750zł
ORGA­NI­ZA­TOR: Fun­da­cja ICHTHYS
INFOR­MA­CJE: info@ichthys.pl; tel. 735 209 560
MIEJ­SCE: Ośro­dek Wypo­czyn­ko­wy “Tęcza” w Jabło­now­cu, www.jablonowiec.pl
TRANS­PORT: auto­kar z Ostródy
REALI­ZU­JE­MY BON TURYSTYCZNY

Potwier­dze­niem uczest­nic­twa jest przed­pła­ta w wyso­ko­ści 150 zł, któ­rą nale­ży wpła­cić na konto:
84 1750 0009 0000 0000 3111 2982
(w tytu­le prze­le­wu nale­ży wpi­sać imię i nazwi­sko uczest­ni­ka oraz sło­wo OBÓZ LET­NI 2022)

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

SER­DECZ­NIE ZAPRASZAMY

Pobierz kar­tę obozową:
kar­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na uczest­ni­ka wypo­czyn­ku let­nie­go 2022